Algemene voorwaarden - ExcluJess

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – De verkoper

De identiteit van de verkoper
Private Consult BVBA
Exclujess
Lage Kaart 39
2930 Brasschaat
0486951332
info@exclujess.com

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten, verkopen en communicatie en elk aanbod (o.m. via post, mail, website, …) dat door Private Consult aan jou verstrekt wordt. Door gebruik te maken van deze diensten, door over te gaan tot een aankoop of door zich te beroepen op deze communicatie, verklaar je je akkoord met deze algemene voorwaarden.
 2. Om een bestelling te kunnen plaatsen of een aankoop te doen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 3. De website van Private Consult is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de producten en diensten van Private Consult. Via deze website heb je ook de mogelijkheid om producten te kopen, te reserveren, in te schrijven op elektronische communicatie en andere inlichtingen. 
 4. Private Consult behoudt zich het recht voor om, ten allen tijde en voor om het even welke reden, de inhoud van de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen zonder voorafgaande kennisgeving.
 5. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.
 6. Private Consult respecteert de Gedragscode van het BeCommerce Kwaliteitslabel.

Artikel 3 – Aanbod en bestelling

Aanbod

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in ons aanbod. Het aanbod bevat steeds voldoende informatie zodat het duidelijk is wat je rechten en verplichtingen, gekoppeld aan de aanvaarding van het aanbod, inhouden.
 2. Private Consult beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat er verkocht wordt en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling te maken van het product. Als Private Consult gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Vergissen is altijd mogelijk en als dit overduidelijk gebeurd is, is Private Consult niet verplicht om het overeenkomstig goed te leveren.

Bestelling op de website

 1. Een bestelling op de website kan gebeuren in het Nederlands.
 2. Om een product te bestellen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en eventueel facturatiegegevens in. Je krijgt op het einde de mogelijkheid om een profiel aan te maken. Hierbij worden je gegevens opgeslagen en hoef je bij een volgende bestelling niet al je gegevens opnieuw in te vullen. Je dient je bestelling online te betalen.
 3. Na elke stap krijg je de mogelijkheid om eventuele invoerfouten te verbeteren.. Tot slot bevestig je je bestelling door het indrukken van de bestelknop. Door je bestelling te bevestigen ga je akkoord met deze algemene voorwaarden, zoals raadpleegbaar op de website. Je bestelling is definitief van zodra je de bevestigingspagina te zien krijgt.
 4. Wij zullen je per mail een bevestiging overmaken van jouw bestelling. Een link naar de algemene voorwaarden die je kan opslagen op een duurzame gegevensdrager wordt toegevoegd aan de bevestigingsmail. Deze bevestigingsmail geldt als een langs elektronische weg gesloten contract. Er wordt geen andere vorm van het contract gearchiveerd.

Artikel 4 – Herroepingsrecht (Bedenktijd) bij verkoop op afstand

 1. Het aan de consument verleende herroepingsrecht is enkel van toepassing indien de overeenkomst werd gesloten vanop afstand (website, telefoon, …).
 2. Het herroepingsrecht houdt in dat je het recht hebt te beslissen dat je de producten niet wilt houden en bedraagt 7 dagen vanaf de levering van het product. De producten mogen dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugbezorgd worden ten laatste 7 dagen na melding aan Private Consult van de herroeping.

De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor jouw rekening.

Om je herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, kan je hier het vermelde formulier downloaden en sturen naar volgend adres:

Private Consult BVBA
Lage Kaart 39
2930 Brasschaat
0486951332
info@exclujess.com

 1. Tijdens de herroepingsperiode verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de producten nog wenst terug te sturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of behandelen als nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. Indien je de producten terugbezorgt, doe dit dan in de originele verpakking, de originele staat en met alle geleverde toebehoren, zoals handleidingen, garantiebewijzen en dergelijke meer.
 2. Binnen de 7 dagen na je melding van herroeping aan Private Consult, en op voorwaarde dat je de producten effectief hebt teruggestuurd (of minstens het bewijs van terugzending voorlegt), wordt de volledige aankoopprijs van de producten terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je je bestelling hebt betaald..
 3. Indien je het product wenst om te ruilen voor een ander product, kan je met ons contact opnemen.
 4. Alle contactgegevens en mogelijkheden om ons te contacteren kan je terugvinden op de website onder de sectie “Contact”.
 5. Het herroepingsrecht geldt niet in sommige specifieke gevallen zoals bij wet voorzien in art. VI 53 WER, zoals o.m. snel bederfbare producten en producten die volgens de instructies van de klant werden gepersonaliseerd.

Artikel 5 – Prijs

Onze prijzen zijn in euro en inclusief alle belastingen, BTW, recupel, taksen en diensten. Private Consult kan bovenop de prijs ook de verzendkosten aanrekenen. Dit wordt duidelijk aangegeven vooraleer de bestelling definitief is.

Artikel 6 – Betaling

Algemeen

Een aankoop is slechts definitief zodra we je betaling hebben ontvangen. Voor betalingstransactie met krediet- of debetkaarten is het noodzakelijk dat wij de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet levering van je bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.  

Online betaling

 1. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.
 2. Voor online aankopen aanvaarden we volgende betaalmiddelen: Visa, MasterCard, Bancontact, Payconiq

Artikel 7 – Conformiteit en Garantie

 1. Private Consult garandeert de conformiteit van de door haar aangeboden consumptiegoederen zoals voorzien in de wettelijke consumentengarantie.
 2. Een eventueel gebrek of defect moet binnen de week na vaststelling worden gemeld bij Private Consult. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging
 3. De consument kan de wettelijke garantie echter niet inroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats of voor gebreken waarvan hij kennis had op het ogenblik van de aankoop.
 4. Zijn onder meer uitgesloten van de wettelijke garantie:
  • alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het product (b.v. door oxidatie, schokken, val,…);
  • de vervanging van toebehoren of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen;
  • defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
  • defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het product strijdig met de voorschriften van de fabrikant;
 5. Om een beroep te doen op de garantie, moet je de originele factuur of aankoopbewijs kunnen voorleggen. De garantietermijn neemt aanvang op het moment van levering. De garantie kan enkel ingeroepen worden ten aanzien van Private Consult. In geval van tussenkomst door een niet door Private Consult aangewezen derde, vervalt de garantie.
 6. Voor producten die gebruikt worden voor niet-private doeleinden gelden de beperkende garantievoorwaarden van de fabrikant/invoerder.

Artikel 8 – Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

Algemeen

 1. Private Consult is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden, ook niet van aangestelden of werknemers, tenzij bij opzet of grove fout.
 2. De aansprakelijkheid van Private Consult is steeds beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en kan nooit meer bedragen dan de aankoopprijs van het product.
 3. Private Consult is niet aansprakelijk voor verlies of schade bij gebruik van een product.

Gebruik website

Private Consult kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade die een webbezoeker ondervindt bij een bezoek aan de-website, bij eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van de website of bij de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website.

 1. Private Consult levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de haar toevertrouwde informatie correct is op het moment van opname in haar bestanden, wat niet belet dat er zich in deze bestanden steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden.
 2. Het verzenden van en naar de -website van illegale materialen, zoals bedreigende, lasterlijke, discriminerende, racistische, obscene of pornografische materialen die in strijd zijn met de nationale of internationale wetgeving, is verboden.
 3. Private Consult behoudt zich het recht om gegevens verzonden door gebruikers te verwijderen van haar website indien deze niet overeenstemmen met de doeleinden van de website.

Frauduleuze internetpraktijken

Private Consult kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor internetfraude door derden, zoals onder meer valse cadeau- of waardebonnen, wedstrijden, invorderingen, enz. Bij twijfel over acties, promoties en/of andere handelingen onder het Exclujess logo adviseren wij steeds contact met ons op te nemen. Alle contactgegevens en mogelijkheden om ons te contacteren kan je terugvinden op de website onder de sectie “Contact“.

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

 1. De informatie op de website van Exclujess mag enkel gedownload worden voor informatieve privédoeleinden. Elk ander gebruik is verboden.
 2. Alle teksten, werken, tekeningen, beelden en data alsmede alle benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij Exclujess, hetzij bij leveranciers of andere rechthebbenden liggen. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze, evenals het elektronisch opslaan of gebruiken voor onwettige doeleinden is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Exclujess, haar leveranciers of de rechtmatige eigenaars, behalve om de producten of diensten te identificeren.
 3. Alle communicatie die je als gebruiker naar de Exclujess-website verzendt, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en waarop je geen intellectuele eigendomsrechten kan doen gelden. Hubo is niet verantwoordelijk voor deze communicatie.

Artikel 11 – Klachtenregeling en geschillen

 1. Als je klachten zou hebben over onze producten of diensten, kan je ons contacteren via: 
  Private Consult BVBA
  Lage Kaart 39
  2930 Brasschaat
  0486951332
  info@exclujess.com
  We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
 2. Als je klacht niet opgelost geraakt, kan je steeds terecht bij de Consumentenombudsdienst voor een buitenrechtelijke regeling van consumentengeschillen.
  Consumentenombudsdienst
  North Gate II
  Koning Albert II-laan 8
  1000 Brussel
  Tel: 0032/2 702 52 00
  Fax: 0032/2 808 71 29
  e-mail: contact@consumentenombudsdienst.be
  web: www.consumentenombudsdienst.be
 3. De Europese Unie stelt een online klachtenplatform ter beschikking voor online aankopen, genaamd Online Dispute Resolution:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 4. Het Belgische recht is van toepassing., met uitsluiting van de bepalingen van het internationaal privaatrecht, alsook het Weense koopverdrag. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.
Schrijf je in op de wachtlijst Laat hier je e-mailadres achter.
Scroll naar boven